Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden van de “GoudseBazaarOnline.nl” dient u nauwkeurig door te nemen voordat u gebruik gaat maken van GoudseBazaarOnline.nl. 

Op welke manier dan ook.

Indien u gebruik maakt van de GoudseBazaarOnline.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

 • GoudseBazaarOnline.nl
  Alle pagina's die deel uit maken van de website GoudseBazaarOnline.nl
 • Advertentie
  Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op GoudseBazaarOnline.nl.
 • Adverteerder
  De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op GoudseBazaarOnline.nl.
 • Gebruiker
  Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van GoudseBazaarOnline.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
 • Schade
  Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

 

Registratie

 • Het plaatsen van advertenties op GoudseBazaarOnline.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op GoudseBazaarOnline.nl, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op GoudseBazaarOnline.nl zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. GoudseBazaarOnline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • GoudseBazaarOnline.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

 

Adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om zonder kosten in de meeste categorieën een advertentie te plaatsen op GoudseBazaarOnline.nl.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. GoudseBazaarOnline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
  1. Multi Level Marketing advertenties
  2. Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
  3. Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
  4. Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.
 • Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
 • Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
 • GoudseBazaarOnline.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
 • GoudseBazaarOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

 

Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen of een You Tube link te plaatsen.
 • Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op GoudseBazaarOnline.nl.
 • GoudseBazaarOnline.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

 

Overzicht commerciële advertentiemogelijkheden

 • Voor bedrijven, instellingen, overheden en clubs heeft GoudseBazaarOnline.nl  de  volgende betaalde promotiemogelijkheden beschikbaar.
 • Banners op de homepagina en categorie pagina’s zijn in de, formaten, (banners links) 360x100  360x200 300x360 ,  Grote banner in het midden tussen de advertenties 720x100/200,  en vaste tekst advertenties. Deze banners en tekstadvertenties kunnen naar keuze worden voorzien van een link naar de website of bedrijfspagina van de adverteerder, een overzicht van de (zakelijke) rubrieksadvertenties van de adverteerder, of naar zijn emailadres.

 

Aanleveren advertentiemateriaal

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal, volgens de aanwijzingen van GoudseBazaarOnline.nl. Als naar het oordeel van GoudseBazaarOnline.nl het advertentiemateriaal niet, niet-tijdig, onbruikbaar, niet-compleet en/of beschadigd is, vervalt het recht op plaatsing voor de opdrachtgever. Dit onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever verstrekt aan GoudseBazaarOnline.nl alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor GoudseBazaarOnline.nl voor een correcte uitvoering van zijn verplichtingen.
   

Betaling

 • Bedrijven die kiezen voor een betaalde service van GoudseBazaarOnline.nl.  Voor deze service ontvangt u dan een factuur met betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Relatie adverteerder - gebruiker

 • GoudseBazaarOnline.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is GoudseBazaarOnline.nl hierbij geen partij.
 • Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
 • GoudseBazaarOnline.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

 

Feedback plaatsen

Bij het plaatsen van feedback moet u uw gezonde verstand gebruiken: u kunt aansprakelijk gesteld worden voor het berokkenen van schade aan de reputatie van de gebruiker als een rechtbank besluit dat uw opmerkingen smadelijk of lasterlijk van aard zijn.

 

Betaalde diensten

 • GoudseBazaarOnline.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.
 • GoudseBazaarOnline.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
 • GoudseBazaarOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promoot mijn advertentie" voordelen.
 • Eenmaal extra promotie wordt niet gerestitueerd.

 

Aanbieding en (contract)overeenkomst

 • Alle aanbiedingen van GoudseBazaarOnline.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • GoudseBazaarOnline.nl is gerechtigd om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren.
 • Contracten voor betaalde services van GoudseBazaarOnline.nl worden afgesloten voor de periode van steeds 1 jaar.
 • Daarna worden de contracten stilzwijgend verlengd, waarbij de bijbehorende tarieven conform de nieuwe advertentietarieven worden aangepast.
 • Opzegging van het contract kan tot maximaal 1 maand voor de start van de nieuwe contractperiode.
 • Alle offertes en aanbiedingen van GoudseBazaarOnline.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
  GoudseBazaarOnline.nl  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GoudseBazaarOnline.nl daaraan niet gebonden.
 • De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GoudseBazaarOnline.nl anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht GoudseBazaaOnline.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Adverteerders mogen hun advertentiecontract of advertentie(s) niet gebruiken ten behoeve van (al dan niet commerciële) boodschappen van derden, maar uitsluitend voor de eigen (bedrijfs)activiteiten.

 

Onderhoud

 • GoudseBazaarOnline.nl  mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van GoudseBazaarOnline.nl  (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens GoudseBazaarOnline.nl ontstaat.
   

Overige aansprakelijkheid

 • GoudseBazaarOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van GoudseBazaarOnline.nl.
 • GoudseBazaarOnline.nl is niet verantwoordelijk voor sites die buiten het domein van GoudseBazaarOnline.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, sites die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt GoudseBazaarOnline.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

 

Onrechtmatige handelingen

 • Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft GoudseBazaarOnline.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft GoudseBazaarOnline.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot GoudseBazaarOnline.nl te ontzeggen.
 • Bij misbruik van GoudseBazaarOnline.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
 • Bij oplichting verleend GoudseBazaarOnline.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

 

Vrijwaring

 • Adverteerder vrijwaart GoudseBazaarOnline.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.
 • De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door GoudseBazaarOnline.nl moeten worden gemaakt.

 

Privacy statement

Persoonlijke gegevens

 • Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van GoudseBazaarOnline.nl kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.
 • Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van GoudseBazaarOnline.nl.
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan GoudseBazaarOnline.nl.
 • GoudseBazaarOnline.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de e-mail service van GoudseBazaarOnline.nl in haar database vast. Dit onder de volgende condities.
 • Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mail adres en zover relevant adresgegevens volledig, juist en actueel zijn.
 • Uw e-mail gegevens kunnen worden gebruikt voor mailings van en over GoudseBazaarOnline.nl, in voorkomende gevallen voorzien van commerciële boodschappen, alsmede voor mailings in opdracht van derden. Tevens worden uw e-mail gegevens gebruikt om de functionaliteit van het systeem te waarborgen. Hiermee wordt onder meer, doch niet uitsluitend, de functionaliteit 'biedingen' verstaan. Ook wanneer de content/ advertentie(s) via derden wordt aangeboden.
 • In geval van wettelijke overtreding of misbruik van de site zal GoudseBazaarOnline.nl uw gegevens aan rechtshandhavers verstrekken, indien hiertoe naar het oordeel van GoudseBazaarOnline.nl aanleiding is.
 • GoudseBazaarOnline.nl verwijst naar andere websites van sponsors (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, tekst, banner of button). Op deze websites valt u onder de gebruikersvoorwaarden en privacyregels van die betreffende site. GoudseBazaarOnline.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites.

 

Links

 • Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. GoudseBazaarOnline.nl is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites.

 

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.
 • Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.
 • U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het 'help' menu van uw browser.

 

Tips voor het veilig kopen

 • Adverteerders en kopers op GoudseBazaarOnline.nl zijn meestal wel te vertrouwen. Helaas zijn er altijd mensen die het verpesten. Om oplichting te voorkomen hebben wij een aantal tips voor u opgesteld.
 • Wij adviseren u niet via escrow service te betalen (bijvoorbeeld, western union), vaak zijn dit oplichters uit het buitenland.
 • Is de prijs van het product veel te laag? Bijvoorbeeld, er wordt een laptop aangeboden voor € 500,- in de winkel kost deze € 1.500,-. Dan moet u zeer voorzichtig zijn. Meestal is de adverteerder dan van plan u op te lichten.
 • Ga het product bekijken voordat u het koopt, vooral als het product een hoge waarde heeft. Spreek met de adverteerder af en betaal niet voordat u ook daadwerkelijk het product heeft gezien.
  Voorbeeld: Er wordt wel eens iemand opgelicht die een laptop wil kopen, het geld geeft en de verkoper dan niet terug komt met de laptop.
 • Bekijk de feedback die andere gebruikers van GoudseBazaarOnline.nl op de adverteerder hebben gegeven. Feedback geeft u een indicatie of een adverteerder te vertrouwen is of niet. Ga nooit 100% er van uit dat de feedback waar is. Het kan zijn dat de adverteerder zichzelf op de een of andere manier feedback heeft gegeven. Is er geen feedback beschikbaar, wees dan extra voorzichtig.
 • Vraag het adres en de naam van de adverteerder op. Als iemand probeert zijn gegevens achter te houden, wees dan extra voorzichtig.
 • Probeer het telefoonnummer van de adverteerder te controleren door te kijken of het telefoonnummer bij het door de adverteerder opgegeven adres hoort in detelefoongids.nl
 • Heeft de adverteerder een gratis e-mailadres (bijvoorbeeld: hotmail, gmail, lycos, yahoo), vraag dan aan de adverteerder om een vast e-mailadres. Vrijwel iedereen heeft een vast e-mailadres bij zijn provider (@home, zonnet, planet, tiscali, xs4all, enz.)

 

Regels voor de (ver-)koop van kunst en antiek

 • De meeste kunst en antiek goederen mogen legaal worden verhandeld, maar met de toenemende vraag naar kunst en antiek neemt ook de illegale handel in wettelijk beschermde kunst en antiek toe (dit noemen we cultuurgoederen). Ook kunnen gestolen voorwerpen worden aangeboden. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

 

Gebruik van gegevens GoudseBazaarOnline.nl

 • Het is uitdrukkelijk verboden om gebruikers van GoudseBazaarOnline.nl zonder schriftelijke toestemming van GoudseBazaarOnline.nl te benaderen, op welke wijze dan ook, ten behoeve van commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan om (data van) gebruikers van onze website toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Dit op straffe van een direct inbare boete van € 5000,- per overtreding, waarbij elke opname in een geconstateerde mailing als een afzonderlijke overtreding zal worden beschouwd. Ook is het niet toegestaan om gegevens van Koopplein.nl over te nemen in andere gegevensverzamelingen. Middels een aantal controleadressen op Koopplein.nl zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. Overtreders zullen binnen en buiten rechte worden vervolgd.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord